Zahájení školního roku 1.9.2021

Vážení rodiče,

od zahájení nového školního roku nás dělí již jen pár desítek hodin. Předpokládám, že máte “nastudované” informace z předešlých příspěvků, tak si dovolím jen připomenout nejdůležitější

hygienická pravidla, vztahující se na provoz školky v nejbližších dnech:

– děti v prostorách školky nemusí nosit roušky

– dospělí v prostorách školky  mají povinnost nosit respirátory nebo roušky s nanovláknem

– u vstupu do MŠ je připravena dezinfekce, děti si při vstupu do třídy umyjí ruce v koupelně

– 1. den není potřeba zvláštní potvrzení o bezinfekčnosti

Níže jsou uvedena další opatření vztahující se k současné epidemiologické situaci.

Věříme, že se situace bude ubírat k lepšímu a užijeme si s dětmi a s Vámi skvělý školní rok 2021-2022.

Těšíme se na viděnou ve středu 1. září 2021.

S pozdravem za celý kolektiv zaměstnanců MŠ,

Michaela Spěváčková

Preventivní a protiepidemická opatření

 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

—  příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

—  příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

—  příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, je nutné mít tuto skutečnost potvrzenou praktickým lékařem pro děti a dorost.

Hygienická pravidla a standard úklidu

 • U vstupu do budovy školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy (do třídy) si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití.
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání tříd a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

Škola je vybavena:

 • Čisticími a dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou, dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou.
 • Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí, popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19
 • Přiměřeným počtem roušek– pro děti či zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid-19.

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021-2022 ze dne 17.8.2021

Manuál MŠMT (edu.cz)